alt

Fysiotherapie op de werkvloer

Behandelplan

Onder fysiotherapie op de werkvloer wordt een vorm van fysiotherapie verstaan die zich bezighoudt met de individuele begeleiding van werknemers met lichamelijke klachten aan spieren en gewrichten. De fysiotherapeut op de werkvloer besteedt, tijdens het individuele begeleiding en behandeltraject, naast de persoonsgebonden factoren ook aandacht aan de werkfactoren bij het uitvoeren van het behandelplan.

Werkfactoren

Werkgebonden factoren die invloed kunnen hebben op lichamelijke klachten zijn onder te verdelen in:

– Werktechniek/methode (werkhouding, werktechnieken, vaardigheid)
– Organisatie van werk (taken, taakinhoud, houdingsvariatie e.d.)
– De ergonomie van de werkplek (inrichting en vormgeving)

Gericht op snelle reïntegratie of voorkomen van verzuim
Doordat in het behandelplan werkgebonden factoren mee worden genomen, kan er beter en directer worden ingespeeld op een snelle reïntegratie of voorkomen van verzuim. Een gerichte coaching met betrekking tot het uitvoeren van werk, kan de betrokken medewerker in staat stellen om in de eigen werkzaamheden te blijven functioneren.

1e contact: Intake individuele begeleiding
Een eerste contact bestaat in de regel uit een intake. Tijdens de intake onderzoekt de fysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder hiervan wordt ondervonden en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de klacht en het voortduren van de klacht.

Werkwijze
Bij individuele arbeidsrelevante gezondheidsproblemen

Door vroegtijdig na te gaan of een aandoening (aantoonbare weefselschade) de oorzaak is van de lichamelijke klacht en welke beperkende factoren (individu en/of werkgebonden) aanwezig zijn voor herstel kan worden bepaald welke therapeutische aangrijpingspunten aanwezig zijn om effectief herstel en zelfmanagement van de klacht te bevorderen. Bij het opstellen van het herstel begeleidingstraject wordt dan op basis van deze analyse een keuze gemaakt uit een behandeling van de aandoening, aanleren van vaardigheden om adequaat met de klacht in het werk om te gaan, training van fysieke vermogens om de belastbaarheid in evenwicht met de werkbelasting te brengen of een combinatie hiervan.

Individueel begeleidingstraject

Op basis van de uitkomsten uit de intake wordt na overleg met de bedrijfsarts een behandelplan opgesteld. Het individueel begeleidingstraject heeft als doel samen met de werknemer te werken aan het optimaliseren van het herstel of reïntegratie. Onderdeel van een dergelijk plan zijn het behandelen van fysieke belemmerende factoren, aandacht voor belemmerende factoren voor herstel die of persoonsgebonden of werkgebonden zijn, het trainen van houdingen en bewegingen op de werkplek, het aanleren van vaardigheden en het trainen van fysieke vermogens. Ook nazorg kan een belangrijk onderdeel zijn om herhaling te voorkomen.

Rapportage/resultaten Vastleggen activiteiten

Alle activiteiten rondom het begeleidingstraject worden zorgvuldig vastgelegd, zodat voor iedereen duidelijk is welke activiteiten zijn ondernomen en wat hiervan de resultaten zijn.

Rapportage aan bedrijfsarts

De bedrijfsarts wordt tijdens en na het begeleidingstraject d.m.v. rapportages volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zodat een optimale afstemming ontstaat tussen de verschillende disciplines en reïntegratieactiviteiten.

Rapportage aan het bedrijf

Het bedrijf zal worden ingelicht over de resultaten van het begeleidingstraject. In de rapportages aan het bedrijf staan geen privacy gevoelige gegevens. Indien het bedrijf toch nog vragen blijkt te hebben, kunnen ze zich wenden tot de bedrijfsarts die over de volledige rapportage beschikt. Opnieuw zal bij de informatieverstrekking gekeken worden of dit niet in strijd is met de wet op privacy gevoelige gegevens. Tijdens de uitvoering van het begeleidingstraject worden, in overleg met de cliënt en de verwijzer, de vorderingen geëvalueerd en het plan zonodig bijgesteld.

Diensten en producten

1.Reïntegratie activiteiten

Op basis van een intake (inventarisatie en analyse van het gezondheidsprobleem in relatie tot werk) wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Onderdelen van dit plan van aanpak kunnen zijn:

– Eenmalig advies
– Korte herstel behandeling en begeleiding
– Fitheidstesten
– Medische fitness
– Werkplekonderzoek en -advies
– Vaardigheidsinstructie/training op de werkplek
– Fysieke functiegerichte reïntegratie trainingen.

2. Preventieve trainingen

Op basis van een intake gesprek met de opdrachtgever wordt een preventieprogramma en/of training samengesteld afgestemd op de doelgroep en het bedrijf. Daarnaast beschikken wij over standaard trainingen, voorlichtingsprogramma’s bijvoorbeeld op het gebied van:

– Lage rugklachten
– RSI
– Werkbelasting
– Etc.

Bij arbeidsrelevante gezondheidsproblematiek op organisatieniveau
Door deze aanpak te combineren met het verzorgen van preventieve trainingen van risico populaties en arbo-ergonomie advisering kunnen de bedrijfsrisico’s van fysieke gezondheidsproblematiek tot een aanvaardbaar niveau worden teruggedrongen.

Ergonomie

Indien noodzakelijk, wordt door ons, in overleg met de opdrachtgever een ergonoom geconsulteerd om specifieke advisering, vanuit ergonomische principes, ten behoeve van het (her)inrichten van de werkplek.

Organisatie: Binnen onze praktijk zijn dhr. Jan Jansen en dhr. Rob van de Veerdonk
als fysiotherapeut/manueeltherapeut werkzaam bij bedrijven. 

alt alt
Jan Jansen Rob van de Veerdonk