Algemene voorwaarden VitaForum Lidmaatschap beweegprogramma’s

 

Artikel 1: Definities

1.1 Beweegprogramma: Het lidmaatschap dat u afneemt waarin u gaat werken aan uw persoonlijke beweegdoel onder deskundige begeleiding van een Fit-coach.

1.2 Fit-coach: Medewerker van VitaForum (niet-fysiotherapeut) die u begeleidt tijdens uw beweegprogramma.

1.4 Invorderingskosten: Eventueel extra te maken kosten door VitaForum bij beëindiging van uw lidmaatschap.

1.5 Korting: Aanpassing in standaard contractduur en/of prijs.

1.6 Lidmaatschap: De overeenkomst die wordt aangegaan tussen u en VitaForum door inschrijving.

1.7 Lidmaatschapsband Egym: Een armband die u ter beschikking wordt gesteld door VitaForum. Deze armband bevat een chip waarmee u gebruik kan maken van de Egym apparatuur.

1.8 Lockers: Kluis waar het lid zijn of haar eigendommen in kan opbergen.

1.9 Omzetting: Het aanpassen van uw lidmaatschap.

1.10 VitaForum Egym: Een locatie van VitaForum waar u tijdens uw training gebruik kunt maken van de Egym-cirkel. Hier kunt u gebruik van maken als dit inbegrepen is in uw lidmaatschap.

 

Artikel 2: Aanmelding

2.1 Inschrijven kan fysiek bij VitaForum. Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst is de inschrijving definitief.

2.2 Door inschrijving middels een lidmaatschap voor een beweegprogramma bij VitaForum verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2.3 Uw afgesloten lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Tevens kan niet een ander persoon op uw lidmaatschap komen trainen bij VitaForum.

 

Artikel 3: Huisregels

3.1 Bij het betreden van de fitnesszalen/praktijk gaat u akkoord met de huisregels van VitaForum.

3.2 De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.

3.3 Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden, tevens voorziet VitaForum u van drinkbeker en water in de zalen.

3.4 Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.

3.5 Het is niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnamen van personeel of leden zonder toestemming te maken en te publiceren.

3.6 Telefoneren tijdens het sporten is niet toegestaan, mits overleg. 

3.7 Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van VitaForum.

3.8 Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten. Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers.

3.9 Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht. Schone en gepaste (sport)schoenen en gepaste (sport)kledij te dragen idem. 

3.10 Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden. 

3.11 Na training dient u alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.

3.12 Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden.

3.13 Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

3.14 Bij het niet naleven van de huisregels behoudt VitaForum zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

3.15 Training is alleen mogelijk na aanmelding voor een training in de VitaForum app of via aanmelding in de praktijk met hulp van een van de Fit-coaches. In de app worden tevens de actuele openingstijden gecommuniceerd. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of overmacht. Openingstijden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door VitaForum.

 

Artikel 4: Persoonsgegevens, gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband VitaForum Egym

4.1 De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van VitaForum gebruikt; Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding.

4.2 Persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt.

4.3 VitaForum heeft toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie met u.

4.4 Als u jonger dan 18 jaar bent, hebt u toestemming nodig van een ouder/verzorger om u in te kunnen schrijven bij VitaForum. Sporten onder de 12 jaar dient altijd te gebeuren onder begeleiding van een ouder. 

4.5 Veranderingen in uw persoonlijke situatie (o.a. adres-, bank-, of contactgegevens) dienen direct aan VitaForum te worden doorgegeven.

4.6 Bij het niet doorgeven van wijzigingen in de persoonlijke situatie en VitaForum moet kosten maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

4.7 Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van VitaForum Egym ontvangt u een persoonlijke lidmaatschapsband VitaForum Egym. Let op, deze lidmaatschapsband is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. VitaForum zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is.

4.8 Om tijdens het trainen gebruik te maken van VitaForum Egym dient u bij elk bezoek aan VitaForum Egym de lidmaatschapsband mee te nemen.

4.9 Uw toegang tot VitaForum Egym wordt gecontroleerd door middel van het scannen van uw lidmaatschapsband.

4.10  Bij diefstal of verlies van uw lidmaatschapsband neemt u direct contact op met VitaForum. Uw oude lidmaatschapsband wordt direct geblokkeerd.

4.11  Borg voor de lidmaatschapsband is €10,- euro; Bij diefstal of verlies kunt u een nieuwe lidmaatschapsband aanschaffen twv €20,- euro.

4.12 Uw lidmaatschapsband is niet overdraagbaar.

 

Artikel 5: Tarieven en betaling: 

5.1 Actuele tarieven zijn op te vragen bij een van de medewerkers van VitaForum.

5.2 Als u zich inschrijft bij VitaForum bent u lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Middels het SEPA automatische incasso machtigingsformulier geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft, respectievelijk VitaForum, om doorlopend incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VitaForum.

5.3 Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald.

5.4 Indien VitaForum twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen, dan bent u in verzuim. In deze situatie is het volledige resterende bedrag opeisbaar en kunnen wij de vordering uit handen geven. Tevens kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. De kosten van het resterende lidmaatschap en de invorderingskosten komen voor uw rekening. Daarnaast zal, indien u in het bezit bent van een lidmaatschapsband VitaForum Egym, uw lidmaatschapsband VitaForum Egym worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

5.5 Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden herberekend op basis van een lidmaatschap met de termijn van 12 maanden.

5.6 VitaForum behoudt zich het recht toe om eenmaal per jaar per 1 januari zijn prijzen voor een lidmaatschap te indexeren / te wijzigen met maximaal 7% per jaargang. Als VitaForum zijn lidmaatschapsprijzen indexeert geeft dit geen recht tot beëindiging van de overeenkomst. 

5.7 Prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

 

Artikel 6: Lidmaatschap aanpassen, beëindigen of pauzeren

6.1 Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch.

6.2 Opzeggen van het lidmaatschap kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij u een maand van tevoren uw lidmaatschap opzegt.

6.3 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden middels het opzegformulier dat te verkrijgen is op een van de locaties van VitaForum. Opzeggingen anders dan schriftelijk via het opzegformulier worden niet in behandeling genomen.

6.4 Na opzegging zal VitaForum de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren. 

6.5 Het VitaForum lidmaatschap kunt u alleen tussentijds pauzeren indien er sprake is van een blessure of ziekte. Dit kan uitsluitend gebeuren middels een officiële doktersverklaring voor een maximale termijn van drie maanden. In de periode dat u geen gebruik kunt maken van uw lidmaatschap worden uw lidmaatschapskosten door geïncasseerd en na de contractperiode kosteloos aan u beschikbaar gesteld. De ongebruikte periode gaat in vanaf de dag van schriftelijke ontvangst van de doktersverklaring door VitaForum en is niet met terugwerkende kracht. 

6.6 Het VitaForum lidmaatschap kunt u alleen tussentijds opzeggen indien u een ander woonadres krijgt welke verder is dan 25 kilometer van VitaForum (uitgaande van de kortste route).

6.7 Wanneer u een omzetting wilt doen is dit alleen mogelijk op het moment dat uw lidmaatschap afloopt, tenzij u uw lidmaatschap wilt upgraden. Deze omzetting of upgrade gaat dan van start vanaf de volgende incassoperiode. 

 

Aritkel 7: risico en aansprakelijkheid: 

7.1 Sporten kan risico’s met zich meebrengen. Het gebruikmaken van alle faciliteiten binnen VitaForum is geheel op eigen risico. 

7.2 VitaForum en onze medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van VitaForum. VitaForum kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële of immateriële schade bij het gebruikmaken van onze faciliteiten tenzij er sprake is van letsel veroorzaakt door nalatigheid van de apparaten van VitaForum.

7.3 U bent aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan eigendommen van VitaForum, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld aan u te wijten is.

7.4 Op de locaties van VitaForum worden u lockers ter beschikking gesteld. Hier kunt u gebruik van maken om tijdens het trainen uw spullen op te bergen. Het is niet toegestaan om lockers onnodig bezet te houden voor of na de training en of lockersleutels die door VitaForum ter beschikking zijn gesteld mee naar huis te nemen. 

7.5 Wij zijn gemachtigd om na sluitingstijd de eventueel gesloten lockers te openen en materialen in de lockers te verwijderen zodat deze de volgende dag weer gebruikt kunnen worden.

7.6 Lockers geven op geen enkele manier garantie dat uw spullen veilig zijn. U wordt sterk aanbevolen om geen waardevolle spullen mee te nemen naar VitaForum. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor dieven.

 

Artikel 8: Klachtenbehandeling

8.1 Indien u klachten heeft, spijt ons dat ten zeerste. Wij vragen dan ook of u met uw klacht in overleg wilt gaan met een medewerker. U bent ook vrij om de klacht aan de balie, telefonisch of per mail te melden. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op een goede manier af te wikkelen.

 

Artikel 9: Camerabeveiliging/ Video- en audio toezicht/ trainen tijdens onbemande uren

9.1 VitaForum behoudt zich de mogelijkheid tot het plaatsen van cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. Dit om vandalisme en diefstal te voorkomen. U kunt VitaForum bezoeken tijdens bemande en onbemande uren. Middels het akkoord gaan met de algemene voorwaarden erkent het lid dat hij/zij na toegang van een VitaForum vestiging onder video- en audio toezicht en opname kan staan.

9.2 Video- en audio toezicht is beperkt tot het sport- en lounge gedeelte en is niet aanwezig in de toilet-, kleed- en intake-ruimtes en behandelruimtes. Bij fraude of overtredingen tijdens onbemand sporten wordt een boete van 135 euro in rekening gebracht.

 

Artikel 10: Slot

10.1 Middels inschrijving bij VitaForum gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van VitaForum en zich hieraan te zullen houden.

10.2 VitaForum behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen of aan te vullen.