Betalingsvoorwaarden VitaForum fysiotherapie

1. Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en ons als fysiotherapeuten. Deze betalingsvoorwaarden zijn in te zien in de informatiemap voor patiënten/cliënten bij de balie.

2. Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behouden wij ons het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt.

3. Onze declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling genomen worden, wanneer deze gemotiveerd en schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie bij ons worden ingediend. Vragen en/of ten aanzien van de declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt/cliënt niet op.

5. Zodra patient/cliënt in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert zijn wij gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt/patiënt.